Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów - Stowarzyszenie Ludzi dla Ludzi - Statut

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

STATUT
STOWARZYSZENIA

NOWOCZESNY CHORZÓW

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Art.1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów, a w dalszej części statutu nazywane jest Stowarzyszeniem. Dozwolone jest posługiwanie się nazwą Nowoczesny Chorzów.

Art.2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia
7. kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną .

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie posiada prawem chronioną nazwę

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Art.3.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.4.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Chorzów w województwie Śląskim.

Art.5.

Stowarzyszenie może współpracować i być partnerem organizacji krajowych i zagranicznych
o podobnym profilu działania. Uchwałę o współpracy z organizacją podejmuje drogą głosowania Walne Zgromadzenie Członków.

Art.6.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Art.7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art.8.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 2

 

CELE I METODY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Art.9.

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie
i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych, charytatywnych przy szczególnym uwzględnieniu aktywności wśród mieszkańców miasta Chorzów.

2. Szczegółowe cele Stowarzyszenia:

 • Szerzenie wiedzy patriotycznej, budowanie świadomości intelektualnej i moralnej,
 • Charytatywne działanie na rzecz społeczności lokalnej, organizowanie zbiórek rzeczowych, pomoc w życiu codziennym osobom w trudnej sytuacji socjalnej.
 • Edukacja z zakresu profilaktyki zdrowia.
 • Edukacja z zakresu podstaw praw obywatelskich, motywowanie do czynnego udziału w życiu publicznym miasta.
 • Promocja miasta, promowanie gospodarki miejskiej, przedsiębiorców.
 • Utrzymywanie kontaktów oraz realizacja wspólnych projektów z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z kraju i zagranicy. - współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i towarzystwami, mającymi na celu szeroko rozumianą pomoc w promocji mieszkańców miasta Chorzów.
 • Organizowanie otwartych spotkań z mieszkańcami, organizowanie imprez sportowych.
 • Propagowanie tolerancji, szerzenie wielokulturowości oraz działania na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela.
 • Prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk zagrożonych wykluczeniem, patologiami społecznymi, środowisk defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych marginalizacją.
 • Promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, rozwój kształcenia zawodowego; - działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Art. 10.

Do realizacji tych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące środki działania:

 • produkcja, promocja i realizacja
 • spotkania z mieszkańcami
 • przygotowywanie, promocja i organizacja występów, widowisk, wystaw, koncertów, akcji i innych działań związanych z programem stowarzyszenia płatnych jak również nieodpłatnych.
 • organizowanie wykładów i szkoleń;
 • organizowanie i prowadzenie dyżurów w celu pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów życia codziennego.
 • realizacja projektów łączących w sobie różne dziedziny życia codziennego.
 • podejmowanie współpracy z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami kulturalnymi z kraju i z zagranicy;
 • stworzenie siedziby umożliwiającej pełniejszą realizację celów statutowych Stowarzyszenia; - działalność edukacyjna, profilaktyczna;
 • prowadzenie (z uwzględnieniem internetu ) działalności wydawniczej, informacyjno - promocyjnej, edukacyjno - szkoleniowej i naukowej
 • pobudzenie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania; - dokumentacja własnej działalności;

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

 • zwyczajnych;
 • wspierających;
 • honorowych;

Art.12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu, po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.

Art. 13.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:

 • osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową lub w inny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia; - osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela;

Art.14.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Art.15.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 16.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;
 • wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • korzystania z urządzeń
 • świadczeń i pomocy Stowarzyszenia; - uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;Art. 17.

Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawo udziału w obradach władz z głosem doradczym.
Art. 18.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 19.

1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do:

 • czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
 • opłacania składek członkowskich;

3. Członkowie wspierający zobowiązani są do wspierania finansowego lub rzeczowego działalności Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej.

Art. 20.

Osoby fizyczne i prawne nabywają członkostwo w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały odmawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć pisemnie w Zarządzie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania takiej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca.


Art. 21.

Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
 • na skutek śmierci członka z jej datą

Wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

 • łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
 • niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy;
 • utraty praw publicznych lub osobowości prawnej;
 • na skutek orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego;
Art. 22.

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 • dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia;
 • pozbawienia członkostwa honorowego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego;
 • śmierci członka honorowego;

Art. 23.

Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wiążąca.

 
ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 24.

1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

 • Walne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd Stowarzyszenia;
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Dyscyplinarny;

2. Organy wymienione w ust. 1 są wybieralne i mają kadencyjny charakter.

3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1, trwa 2 lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.

4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 1, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.

5. Organy wymienione w ust. 1 litera mają charakter kolegialny.

6. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał, zaś decyzje organu jednoosobowego są podejmowane w formie postanowień.

Art. 25.

1. Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Dyscyplinarny pochodzą z wyboru, a wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.

2. W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Dyscyplinarnym w czasie trwania kadencji, każda z tych władz Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swego składu w drodze kooptacji.

3. Nowo przyjęci członkowie władz akceptowani są podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Ilość powołanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości członków każdej z nich. Kadencja wybranych w tym trybie członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków.

Art.26.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, a w razie potrzeby lub możliwości, mogą być zatrudniani jako pracownicy.Art. 27.

O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 ROZDZIAŁ 5

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Art. 28.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego celów.

 

Art.29.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art.30.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia członków Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

Art.31.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 2 lata.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej na umotywowane żądanie 1/3 członków zwyczajnych.

3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi zawierać proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi odbyć się w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

Art.32.

Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art.33.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą następujące sprawy:

 • wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego;
 • uchwalanie programu działania;
 • uchwalanie zmian w Statucie;
 • uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia;
 • uchwalanie budżetu i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz ustalanie wysokości składek członkowskich;
 • rozstrzyganie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

Art.34.

Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały przy obecności:

 • w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;
 • w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków jest protokołowany, a protokół podpisany przez przewodniczącego i protokolanta jest udostępniony do wglądu uczestnikom Zgromadzenia, nie później niż miesiąc po terminie jego odbycia.

W ciągu następnego miesiąca uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mogą wnosić pisemne uwagi do protokołu.ROZDZIAŁ 6

ZARZĄD

Art.35.

Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybieranych spośród członków stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art.36.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

Art.37.

1. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.

2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia Członków oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych członków Zarządu. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów, zostają wybrani na członków Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym wybiera spośród wybranych już wcześniej członków Zarządu Prezesa oraz Wice Prezesa.
Art.38.

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i pięciu członków.
2. W razie ustąpienia lub odwołania prezesa, Zarząd powierza jego obowiązki wiceprezesowi stowarzyszenia.

Art.39.

Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na 3 miesiące.

Art.40.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Uchwały Zarządu są protokołowane.

Art.41.

Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

 • realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 • określanie szczegółowych kierunków działania;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych;
 • zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • prowadzenie Rejestru Członków Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
 • składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 • powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia;
 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków Rady Konsultacyjnej;

Art.42.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 • zwoływanie Zarządu i kierowanie jego obradami;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

 

ROZDZIAŁ 7

KOMISJA REWIZYJNA

Art.43.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spoza członków Zarządu i Sądu Dyscyplinarnego na zasadach identycznych z regułami wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 37.

 

Art.44.

Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Stowarzyszenia.

 

Art.45.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej;
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 • występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

 

ROZDZIAŁ 8

SĄD DYSCYPLINARNY

Art.46.

1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zasadach identycznych z regułami wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 37.

2. Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Sąd Dyscyplinarny może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.


Art.47.

Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie: - naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i władz Stowarzyszenia;

- sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Art.48.

1. Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:

 • upomnienie;
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia;
 • skierowanie do Walnego Zgromadzenia Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

2. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

Art.49.

Sąd Dyscyplinarny składa na każdym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.

ROZDZIAŁ 9

RADA KONSULTACYJNA

Art. 50.

Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków może powołać Radę Konsultacyjną, której przysługiwać będzie głos doradczy w sprawach bieżących stowarzyszenia.

Art. 51.

Członkami Rady Konsultacyjnej mogą być osoby cieszące się szacunkiem społecznym.

 

ROZDZIAŁ 10

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

Art.52.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


Art.53.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

Art.54.

Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:

 • składki członkowskie;
 • dotacje i subwencje;
 • darowizny, spadki i zapisy;
 • wpływy z działalności własnej;
 • wpływy z ofiarności publicznej;
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie 
 • z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

Art.55.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art.56.

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie w tym Prezes i Wiceprezes zarządu.

Art.57.

1. Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia
o przyjęciu na członka.

Art.58.

Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

 


ROZDZIAŁ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA)

Art.59.

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Art.60.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 61.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia Prawa
o stowarzyszeniach.

Statut został przyjęty przez zgromadzenie Członków Założycieli Stowarzyszenia w dniu 11 wrzesień
2015 roku.